Wydanie towaru

Wydanie towaru

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (rzeczy ruchomych) sprzedawca ma wobec konsumenta zobowiązania dotyczące terminu ich wydania oraz przekazania wraz z nimi niezbędnych dokumentów i elementów wyposażenia.
Termin

Sprzedana rzecz powinna zostać wydana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy – chyba że uzgodniono inaczej.
Ważne!

W razie przekroczenia powyższego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
Dokumenty i elementy wyposażenia

Wraz z rzeczą sprzedawca musi wydać:

  • wszystkie elementy jej wyposażenia;
  • instrukcje obsługi i konserwacji sporządzone w języku polskim;
  • inne dokumenty wymagane przez przepisy.

Jeżeli dany dokument dotyczy kilku przedmiotów, z których konsument otrzymuje tylko jeden lub kilka, to przedsiębiorca powinien wręczyć mu uwierzytelniony przez siebie wyciąg z tego dokumentu, np. w formie podpisanej kopii.
Podstawa prawna – art. 546 i 5461 Kodeksu cywilnego