Wydanie towaru

W przypadku sprzedaży towarów sprzedawca jest zobowiązany wobec konsumenta wydać je w określonym terminie oraz przekazać wraz z nimi dokumenty i elementy wyposażenia.

Termin sprzedana rzecz powinna zostać wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej.

W razie przekroczenia powyższego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

Dokumenty i elementy wyposażenia – wraz z towarem sprzedawca musi wydać:

  • wszystkie elementy jego wyposażenia,
  • instrukcje obsługi i konserwacji sporządzone w języku polskim,
  • inne dokumenty wymagane przez przepisy.

Przedsiębiorca musi udostępnić informacje dotyczące kupionej przez konsumenta rzeczy. Jeśli znajdują się one w zbiorczym dokumencie dotyczącym kilku przedmiotów, sprzedawca ma obowiązek wydać uwierzytelniony wyciąg ze zbiorczego dokumentu, np. w formie podpisanej kopii.

Ważne

W razie przekroczenia terminu wydania towaru konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

Podstawa prawna

art. 546 i 5461 Kodeksu cywilnego

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content