Sprzedaż tradycyjna

Zanim przedsiębiorca zwiąże konsumenta umową w tradycyjnych okolicznościach (czyli nie poza lokalem lub na odległość) musi w sposób jasny i zrozumiały poinformować go o:

  1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem jego przedmiotu i sposobu porozumiewania się z konsumentem,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, numerze, pod którym została ona zarejestrowana (NIP lub KRS), adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo (to istotne w przypadku sporu sądowego) i jego numerze telefonu,
  3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą one obliczane, jak również o istnieniu opłat dodatkowych (np. kosztów dostawy) oraz ich wysokości lub obowiązku ich uiszczenia (jeśli nie jest znana ich wysokość),
  4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,
  5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową – np. poprzez wskazanie, że ponosi on tę odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach dotyczących zgodności towaru z umową,
  6. treści usług posprzedażnych i gwarancji,
  7. czasie trwania umowy lub – gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia,
  8. funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz stosowanych technicznych środkach ich ochrony – np. informacja o zabezpieczeniu płyty CD przed kopiowaniem,
  9. mających znaczenie interoperacyjności i kompatybilności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem – np. informacja na temat systemu operacyjnego wymaganego do prawidłowej obsługi oprogramowania.

Uwaga!

Powyższe obowiązki informacyjne nie dotyczą umów związanych z drobnymi sprawami życia codziennego, wykonywanych natychmiast po zawarciu, np. zakupu biletu do kina bezpośrednio przed seansem.

Podstawa prawna

art. 8-9 ustawy o prawach konsumenta

© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content