Gwarancja

Gwarancja to – obok niezgodności towaru z umową – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim.

Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać:

  • wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej,
  • nazwę i adres gwaranta,
  • procedurę, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji,
  • wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja,
  • warunki gwarancji.

Ważne!

Obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Podstawa prawna

art. 577 § 1 i 577Kodeksu cywilnego

Gwarant

Gwarantem może być: producent, importer, dystrybutor, sprzedawca.

Uwaga!

Sprzedawca może, ale nie musi być gwarantem. Powinno to być określone w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie jest, można uznać, że gwarancji udzielił przedsiębiorca, który złożył oświadczenie.

Czas gwarancji
Okres ochrony gwarancyjnej zależy od woli gwaranta. Jeżeli go nie określił, przyjmuje się, że wynosi 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi.

Jeżeli gwarant wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia klientowi wymienionego lub naprawionego produktu. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części, np. wymienionej karty graficznej w komputerze.

W innych przypadkach – np. gdy reklamacja w zakresie wymiany lub naprawy nie została uznana przez gwaranta albo konsument żądał od gwaranta działań innych niż wymiana i naprawa – okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Przykład
Andrzej zareklamował zepsutą lodówkę z tytułu gwarancji. Przedsiębiorca po miesiącu odesłał naprawiony produkt, a jako przyczynę usterki wskazał uszkodzenie termostatu. Gwarancja została przedłużona o miesiąc, czyli o okres, przez który lodówka znajdowała się w serwisie gwaranta w ramach rozpatrywania reklamacji.

Podstawa prawna: art. 577 § 4 i 581 Kodeksu cywilnego

Obowiązki gwaranta
Zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym. Może obejmować przede wszystkim zwrot zapłaconej kwoty, wymianę lub naprawę towaru, a także zapewnienie innych usług, np. bezpłatne holowanie samochodu w przypadku awarii.

Warunki gwarancji określone w reklamie – odstępstwo od nich na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona lub w porównywalny sposób.

Ważne!
Gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki. Może przewidzieć różne wyłączenia, w zakresie których konsumentowi nie będzie przysługiwało żadne uprawnienie, np. wyłączenie gwarancji w stosunku do produktów z zestawu nieoznaczonych firmowym logo lub ze względu na zainstalowanie oprogramowania innego niż to dostarczone przez producenta.

Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego

Forma gwarancji
Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego w dowolnej formie, w tym w reklamie. Konsument ma prawo żądać od gwaranta wydania oświadczenia na papierze lub innym trwałym nośniku.

Brak dokumentu gwarancyjnego w żaden sposób nie uszczupla uprawnień kupującego wynikających z gwarancji – mogą jednak powstać trudności z ustaleniem zakresu jej treści.

Ważne!
Dokument gwarancyjny powinien zostać wydany wraz z towarem.

Podstawa prawna: art. 577 § 1, 5771 § 3, 5772 i 5773 Kodeksu cywilnego

Dostarczenie towaru
Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.

Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu – np. z powodu rzeczy dużych rozmiarów lub skomplikowanego sposobu montażu – konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi, np. pralkę w domu.

Podstawa prawna: art. 580 § 1 Kodeksu cywilnego

Termin – obowiązki gwaranta
Gwarant musi wykonać swoje obowiązki – np. naprawić lub wymienić towar – w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia mu towaru przez konsumenta.

Podstawa prawna: art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego

Gwarancja i niezgodność z umową – zależności

Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień związanych z niezgodnością towaru z umową. Oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia żądań konsumenta w ramach jednej z tych podstaw reklamacji, ma on prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie drugiej z nich, np. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji z tytułu gwarancji konsument może złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową.

Uwaga!
Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Konsument może żądać od sprzedawcy – w ramach niezgodności towaru z umową – stosownych roszczeń także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta.

Podczas korzystania z uprawnień gwarancyjnych bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu niezgodności z umową zostaje zawieszony – od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia nieuwzględnienia reklamacji złożonej u gwaranta (lub też od chwili upłynięcia czasu na wykonanie obowiązków wynikających z tej gwarancji).

Podstawa prawna: art. 579 Kodeksu cywilnego

Your Europe
Podziel się opinią

© UOKiK 2014-2023
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content