Pomoc dla konsumentów

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta, w tym związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych lub transportu powietrznego. Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Uwaga! Z powodu epidemii zostały zawieszone porady osobiste w niektórych instytucjach[…]

Telemarketing

Pozostałe kategorie: Zagadnienia ogólne Obowiązki informacyjne Reklamacje Odstąpienie od umowy zawartej na odległość Telemarketing

Reklamacje

Pozostałe kategorie: Zagadnienia ogólne Obowiązki informacyjne Reklamacje Odstąpienie od umowy zawartej na odległość Telemarketing

Obowiązki informacyjne

Pozostałe kategorie: Zagadnienia ogólne Obowiązki informacyjne Reklamacje Odstąpienie od umowy zawartej na odległość Telemarketing

Zagadnienia ogólne

Pozostałe kategorie: Zagadnienia ogólne Obowiązki informacyjne Reklamacje Odstąpienie od umowy zawartej na odległość Telemarketing

Zwrot towaru

Jeżeli konsument dokonał zakupu w stacjonarnym sklepie, to zgodnie z polskim prawem sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli towar ma wadę – wtedy zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach reklamacji złożonej na zasadach[…]

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

umowa z konsumentem zawarta: przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa,np. w domu konsumenta czy w hotelu podczas pokazu lub w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej lub w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po[…]

ODR (online dispute resolution)

rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej pośredniczącej między inicjatorem sporu (konsumentem) a odpowiednim podmiotem rozstrzygającym w ramach ADR. Dotyczy to sporów wynikających z transakcji internetowych. Ten sposób rozwiązania sporów nie jest jeszcze dostępny w Polsce, powinien zostać wdrożony 9 stycznia 2016 r.

Słownik

ADR (Alternative Dispute Resolution) -alternatywne metody rozstrzygania sporów, bez udziału sądów powszechnych, ale przy pomocy niezależnych osób trzecich w postaci arbitra czy mediatora. Charakterystyczną cechą tego typu postępowań jest rozluźnienie zasad formalizmu w porównaniu z normalnym postępowaniem sądowym, szybkość postępowania, dobrowolność (wymagana zgoda obu stron na rozpatrzenie sprawy w tym trybie) oraz mniejsze obciążenie finansowe[…]

Gwarancja

Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać[…]

Umowy szczególne

Szczególne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy dotyczą świadczenia usług, dostarczania mediów i treści cyfrowych. Jest to spowodowane niematerialnym charakterem świadczeń, które mogą być częściowo lub w całości wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Przedsiębiorca powinien przed rozpoczęciem świadczenia uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem terminu 14 dni. Niedopełnienie przez[…]

Sprzedaż poza lokalem i na odległość

Przy sprzedaży poza lokalem i na odległość przedsiębiorca ma liczne obowiązki informacyjne – zarówno przed zawarciem umowy, jak i na późniejszym etapie. Szczegółowe obowiązki sprzedawców i uprawnienia konsumentów nie dotyczą kontraktów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, których wartość nie przekracza 50 zł. Konsument jest szczególnie chroniony, gdy zawiera umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, czego wyraz stanowi prawo[…]

Umowy wyłączone

Uwaga! Uprawnienia wynikające z ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania do wszystkich transakcji. Nie obejmują m.in. umów: opieki nad dziećmi – np. z przedszkolem lub opiekunką; dotyczących gier hazardowych – np. gry losowe, gry na automatach; związanych z opieką zdrowotną – np. wizyta u dermatologa; o imprezę turystyczną – np. wykupienie wycieczki w biurze[…]

Mapa strony

Strona główna Pomoc dla konsumentów Publikacje Filmy Formularze Zapamiętaj Terminy Słownik Prawa ogólne Świadczenia niezamówione Wydanie towaru Zgoda na dodatkową płatność Koszt infolinii konsumenckiej Wysokość opłat za wybraną formę płatności Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę Umowy wyłączone Prawo do informacji Sprzedaż rzeczy Sprzedaż tradycyjna Sprzedaż poza lokalem i na odległość Prawo do odstąpienia od umowy Terminy[…]

O portalu

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednoliciła prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. Aby przybliżyć konsumentom oraz przedsiębiorcom wszystkie istotne zmiany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował ten portal. Znajdują się na nim szczegółowe informacje na temat nowych przepisów oraz liczne przykłady[…]

Rękojmia

Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Ważne! Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego[…]

Rękojmia czy gwarancja

Korzystniejsza dla kupującego jest – co do zasady – rękojmia, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy. Inaczej jest w przypadku gwarancji: zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta określa[…]

Skutek

W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w związku z tym określone zobowiązania. Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca musi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez[…]

Słownik Pojęć

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności jej stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość, np. zamówienie towaru w[…]

Terminy

14 dni – termin na odstąpienie konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczony od dnia wydania towaru lub zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi. 14 dni – termin na poinformowanie konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi. 30 dni – termin na wydanie towaru konsumentowi, chyba że z umowy wynika inny[…]