Słownik Pojęć

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności jej stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość, np. zamówienie towaru w sklepie internetowym.

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną w zakupionym towarze konsumpcyjnym.

Reklamacja – procedura dochodzenia od przedsiębiorcy roszczeń związanych z zakupionym towarem. Może polegać na żądaniu przywrócenia towaru do stanu zgodności z umową (wymiana lub naprawa), a także zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny)

Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie gwaranta (przedsiębiorcy) udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia konsumenta, w przypadku, gdy zakupiony towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja prawna stanowi podstawę prawną do dochodzenia odpowiedzialności za wadliwy towar od gwaranta.

ODR (Online Dispute Resolution) – rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną za pomocą specjalnej platformy internetowej, która będzie pośrednikiem pomiędzy inicjatorem sporu (konsumentem), a odpowiednim podmiotem rozstrzygającym w ramach ADR. Dotyczy to sporów wynikających z transakcji internetowych. Ten sposób rozwiązania sporów nie jest jeszcze dostępny w Polsce (powinien być od 9 stycznia 2016 roku).

ADR (Alternative Dispute Resolution) – alternatywne metody rozstrzygania sporów, bez udziału sądów powszechnych, ale przy pomocy niezależnych osób trzecich w postaci arbitra czy mediatora. Charakterystyczną cechą tego typu postępowań jest rozluźnienie zasad formalizmu w porównaniu z normalnym postępowaniem sądowym, szybkość postępowania , dobrowolność (wymagana zgoda obu stron na rozpatrzenie sprawy w tym trybie) oraz mniejsze obciążenie finansowe dla stron postępowania.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne.

Trwały nośnik – materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail) umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi te informacje służą (np. do końca trwania umowy), i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (czyli bez ingerencji podmiotu, który był nadawcą tych informacji).

Interoperacyjność treści cyfrowych – pojęcie dotyczące informacji określających wymagania sprzętowe i oprogramowanie komputerowe, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.

Funkcjonalność treści cyfrowych – pojęcie dotyczące sposobów wykorzystania treści cyfrowych, w tym m.in. ograniczeń technicznych w korzystaniu z tych treści (np. uniemożliwienie ich przeniesienia/powielenia) lub innych możliwych sposobów ich wykorzystania (np. do śledzenia zachowania konsumenta w Internecie).

Towar konsumpcyjny – – rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży. Towarem jest zarówno motocykl, jak również jabłko czy też telewizor.

Usługi posprzedażne – usługi świadczone przez przedsiębiorcę w związku ze sprzedanym towarem, np. usługi serwisowania czy konserwacji towarów po okresie gwarancji lub w przypadku wystąpienia wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją, jak np. wady mechaniczne. Pojęcie obejmuje również sprzedaż dodatkowego wyposażenia lub części zamiennych do oferowanego towaru.

Aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji (przedsiębiorcy) w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent (konsument) jest zobowiązany do zawarcia umowy, np. składanie oferty przez konsumenta w ramach aukcji internetowej wystawionej przez przedsiębiorcę w trybie „Licytacji” (nie zalicza się do tego tryb „Kup teraz”).