umowa sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem. Do zawarcia takiej umowy dochodzi np. podczas zakupu warzyw na bazarze lub biletu w kiosku czy zamawiania usług telekomunikacyjnych.

Wada istotna

przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. zepsuty pilot od telewizora nie pozwala na odstąpienie od umowy zakupu odbiornika). Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia (np. samochód nie jeździ) i celu (np.[…]

Wada rzeczy

wada fizyczna lub prawna powstała w towarze kupionym przez konsumenta.

Usługi posprzedażne

usługi świadczone przez przedsiębiorcę w związku ze sprzedanym towarem, np. serwisowanie czy konserwacja towarów po okresie gwarancji lub w przypadku wystąpienia wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją, np. wad mechanicznych. Pojęcie to obejmuje również sprzedaż dodatkowego wyposażenia lub części zamiennych do oferowanego towaru.

Umowa zawarta na odległość

umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość, np. rejestracja w portalu internetowym, zakup w e-sklepie.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

umowa z konsumentem zawarta: przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa,np. w domu konsumenta czy w hotelu podczas pokazu lub w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej lub w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po[…]

Umowa zawarta w sposób tradycyjny

umowa zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron (konsumenta i przedsiębiorcy) w lokalu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, np. zakupy w hipermarkecie.

Trwały nośnik

materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (e-mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające konsumentowi bądź przedsiębiorcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów, jakim służą (np. po 2 latach od zawarcia umowy). Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji[…]

Treści cyfrowe

dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub e-książki). W przypadku dostarczania treści cyfrowej na trwałym nośniku (np. płycie CD, DVD) umowa uznawana jest za sprzedaż towaru konsumpcyjnego. Oddzielną kategorią (niesklasyfikowaną ani jako towar konsumpcyjny, ani jako usługa) są treści cyfrowe dostarczane w niematerialny sposób, np. przez pobranie[…]

Towar konsumpcyjny (produkt)

rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży, np. owoc, stół, samochód.

Świadczenie umowne

świadczenie określone w umowie, do którego wykonania jest zobowiązana każda ze stron. W przypadku przedsiębiorcy to np. wykonanie usługi lub przeniesienie własności towaru konsumpcyjnego. Świadczeniem konsumenta jest zaś np. zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie wykonane przez sprzedawcę.

Środek porozumiewania się na odległość

każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, reklama w postaci elektronicznej, telefon, telefaks, radio, telewizja, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna.

Rzeczoznawca

specjalista w określonej dziedzinie, mający wiedzę umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyny jej powstania w badanym towarze konsumpcyjnym. Listy regionalnych rzeczoznawców (z podziałem na dziedziny) są zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Reklamacja

tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwej rzeczy zależą od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji). Konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy różne roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W ramach[…]

ODR (online dispute resolution)

rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej pośredniczącej między inicjatorem sporu (konsumentem) a odpowiednim podmiotem rozstrzygającym w ramach ADR. Dotyczy to sporów wynikających z transakcji internetowych. Ten sposób rozwiązania sporów nie jest jeszcze dostępny w Polsce, powinien zostać wdrożony 9 stycznia 2016 r.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks dobrych praktyk

dobrowolny zbiór zasad postępowania (a w szczególności norm etycznych i zawodowych) przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania.

Interoperacyjność treści cyfrowych

informacje określające wymagania sprzętowe i oprogramowanie komputerowe niezbędne do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych. Mowa tu o wymaganiach, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć, takich jak właściwości karty graficznej pozwalające na obsługę gry komputerowej.

Gwarant

podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego. Może nim być producent, dystrybutor, jak również sprzedawca. Jego dane powinny zostać wskazane w treści oświadczenia.

Gwarancja

dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia odpowiedzialności za wadliwy towar.

Funkcjonalność treści cyfrowych

różnego rodzaju ograniczenia techniczne w korzystaniu z treści cyfrowych (np. uniemożliwienie kopiowania na inny nośnik) lub inny sposób ich wykorzystania (np. do śledzenia zachowania w internecie).

Aukcja publiczna

sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji (przedsiębiorcy) ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć (np. przez swoich przedstawicieli). Zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy. Dotyczy to np. licytacji dzieł sztuki w domu aukcyjnym. Definicja nie obejmuje aukcji odbywających się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. w[…]

ADR (alternative dispute resolution)

Alternatywne metody rozstrzygania sporów: bez udziału sądów powszechnych, przy pomocy niezależnych osób trzecich, czyli arbitra czy mediatora. Cechami charakterystycznymi postępowań tego typu są: rozluźnienie zasad formalnych w porównaniu z postępowaniem sądowym, szybkość postępowania, dobrowolność (wymagana zgoda obu stron na rozpatrzenie sprawy), mniejsze obciążenie finansowe dla stron postępowania.

Rękojmia

tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (czyli niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

Prawa konsumenta