Słownik

Aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy, polegający na składaniu organizatorowi aukcji (przedsiębiorcy) ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy, np. licytacja przedmiotów na sali licytacyjnej. Definicja nie obejmuje aukcji odbywających się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. w internecie na specjalnych portalach aukcyjnych), które nie wymagają fizycznej obecności uczestników.
Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
Gwarancja – dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące jakości towaru. Wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeden z trybów (podstaw prawnych) składania reklamacji (obok niezgodności towaru z umową).
Gwarant – podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego. Może nim być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Jego dane powinny być wskazane w treści oświadczenia.
Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
Kodeks dobrych praktyk – dobrowolny zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania.
Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne – od tego często zależy jakie przepisy zostaną zastosowane do oceny całej transakcji. W wielu przypadkach sytuacja prawna konsumenta jest z góry wzmacniana przez przepisy.
Niezgodność towaru z umową – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną niezgodnością zakupionego towaru z umową.
Polubowne (pozasądowe) rozwiązywanie sporów konsumenckich – postępowania wykorzystywane w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Są mniej formalne i szybsze w porównaniu z postępowaniami sądowymi. W rozwiązywaniu sporów pomaga wiele wyspecjalizowanych instytucji. Sprawy prowadzone są przez niezależnych i bezstronnych ekspertów. Więcej na polubowne.uokik.gov.pl
Reklamacja – procedura dochodzenia od przedsiębiorcy roszczeń związanych z zakupionym towarem. Może polegać na żądaniu przywrócenia towaru do stanu zgodności z umową (wymiana lub naprawa), a także zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny). Jej podstawą prawną może być niezgodność towaru z umową lub gwarancja.
Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionej nieruchomości.
Świadczenie umowne – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron. W przypadku przedsiębiorcy jest to wykonanie usługi lub sprzedaż towaru. Świadczeniem konsumenta jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie wykonane przez przedsiębiorcę.
Środek porozumiewania się na odległość – wszelkie środki, które bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta mogą być wykorzystane do kontaktu między stronami umowy, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, reklama w postaci elektronicznej, telefon, radio, telewizja, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna, komunikatory.
Towar – rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie (np. zegarek typu smartwatch).
Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy komputerowe, aplikacje, e-booki, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty). W przypadku dostarczania treści cyfrowej na trwałym nośniku – umowa uznawana jest jako sprzedaż towaru. Oddzielną kategorią (niesklasyfikowaną ani jako towar, ani jako usługa) są treści cyfrowe dostarczane w niematerialny sposób, np. poprzez pobranie ich z internetu.
Trwałość – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
Trwały nośnik – materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna, wiadomość SMS) pozwalające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim służą (np. po 2 latach od zawarcia umowy). Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności jej stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumienia się na odległość, np. rejestracja na portalu internetowym, zakup w sklepie internetowym.
Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z konsumentem zawarta:   

  • przy jednoczesnej fizycznej obecności wszystkich stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu konsumenta, czy na pokazie organizowanym w hotelu lub
  • w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej lub
  • w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron umowy, np. zwabienie konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy lub
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, wycieczka autokarowa, w trakcie której przedsiębiorca oferuje towary jej uczestnikom lub
  • podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy został na niego zorganizowany transport.
Umowa zawarta w sposób tradycyjny – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron (konsumenta i przedsiębiorcy) w lokalu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, np. zakupy w hipermarkecie.
Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na:   

  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
Usługi posprzedażne – usługi świadczone przez przedsiębiorcę w związku ze sprzedanym towarem, np. serwisowanie czy konserwacja towarów po okresie gwarancji lub w przypadku wystąpienia wad nieobjętych niezgodnością z umową lub gwarancją. Pojęcie obejmuje również sprzedaż dodatkowego wyposażenia lub części zamiennych do oferowanego towaru.
© UOKiK 2014-2024
UOKiK - Prawa konsumenta
Skip to content