ODR (online dispute resolution)

rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej pośredniczącej między inicjatorem sporu (konsumentem) a odpowiednim podmiotem rozstrzygającym w ramach ADR. Dotyczy to sporów wynikających z transakcji internetowych. Ten sposób rozwiązania sporów nie jest jeszcze dostępny w Polsce, powinien zostać wdrożony 9 stycznia 2016 r.

ADR (alternative dispute resolution)

Alternatywne metody rozstrzygania sporów: bez udziału sądów powszechnych, przy pomocy niezależnych osób trzecich, czyli arbitra czy mediatora. Cechami charakterystycznymi postępowań tego typu są: rozluźnienie zasad formalnych w porównaniu z postępowaniem sądowym, szybkość postępowania, dobrowolność (wymagana zgoda obu stron na rozpatrzenie sprawy), mniejsze obciążenie finansowe dla stron postępowania.