Zakupy

umowa sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem. Do zawarcia takiej umowy dochodzi np. podczas zakupu warzyw na bazarze lub biletu w kiosku czy zamawiania usług telekomunikacyjnych.

Wada rzeczy

wada fizyczna lub prawna powstała w towarze kupionym przez konsumenta.

Środek porozumiewania się na odległość

każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, reklama w postaci elektronicznej, telefon, telefaks, radio, telewizja, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna.

Reklamacja

tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwej rzeczy zależą od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji). Konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy różne roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W ramach[…]

ODR (online dispute resolution)

rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej pośredniczącej między inicjatorem sporu (konsumentem) a odpowiednim podmiotem rozstrzygającym w ramach ADR. Dotyczy to sporów wynikających z transakcji internetowych. Ten sposób rozwiązania sporów nie jest jeszcze dostępny w Polsce, powinien zostać wdrożony 9 stycznia 2016 r.