Środek porozumiewania się na odległość

każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, reklama w postaci elektronicznej, telefon, telefaks, radio, telewizja, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna.