Zapamiętaj

 • Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.
 • O wszystkich kosztach konsument musi zostać poinformowany jeszcze przed zawarciem transakcji.
 • Udzielona gwarancja nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.
 • Od momentu otrzymania towaru konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru do konsumenta – do wartości najtańszego sposobu transportu uwzględnionego w danej ofercie.
 • Opłaty za infolinie stworzone w celu kontaktowania się w sprawie zawartej umowy nie mogą być większe od opłat za zwykłe połączenie telefoniczne.
 • Sprzedawca odpowiada za uszkodzenie towaru podczas transportu, chyba że nie miał wpływu na wybór przewoźnika.
 • Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych do czasu pobrania plików z serwera.
 • W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa informacje o warunkach umowy muszą być przekazane na papierze lub – za zgodą konsumenta – na innym trwałym nośniku.
 • Jeżeli konsument nie wyrazi na piśmie lub innym trwałym nośniku zgody na propozycję zawarcia umowy złożoną przez telefon, to umowa jest nieważna.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany towar trwa 2 lata od jego wydania.
 • Konsument powinien złożyć reklamację z tytułu rękojmi w ciągu roku od zauważenia wady.
 • W razie reklamacji wybór żądania należy do konsumenta. Możliwe żądania to: naprawa, wymiana, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny.
 • Jeśli przedsiębiorca w terminie 14 dni nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez konsumenta z tytułu rękojmi, reklamację traktuje się jako uznaną.